1/ Cung cấp thông tin, yêu cầu để triển khai App, Website
information
2/ Cung cấp các chức năng muốn có trong App/Website
function
3/ Lên ngân sách cho ứng dụng mobile và website
budget
4/ Đưa ra deadline để hoàn thành công việc
deadline